Thứ năm, ngày 19 tháng 9 năm 2019

Xếp loại thi đua